Đức Huy Plaza

Đồ gia đình

10%
Đĩa xoài 2012VC Hoa Xanh

Đĩa xoài 2012VC Hoa Xanh

28.000₫

GNY: 31.000₫

9%
Đĩa xoài 2010VC Hoa Xanh

Đĩa xoài 2010VC Hoa Xanh

21.000₫

GNY: 23.000₫

11%
Đĩa phíp 610VC Hoa Xanh

Đĩa phíp 610VC Hoa Xanh

25.000₫

GNY: 28.000₫

13%
Đĩa phíp 609VC Hoa Xanh

Đĩa phíp 609VC Hoa Xanh

20.000₫

GNY: 23.000₫

15%
Đĩa phíp 608VC Hoa Xanh

Đĩa phíp 608VC Hoa Xanh

17.000₫

GNY: 20.000₫

12%
Đĩa phíp 607VC Hoa Xanh

Đĩa phíp 607VC Hoa Xanh

14.000₫

GNY: 16.000₫

9%
Đĩa sâu 509VC Hoa Xanh

Đĩa sâu 509VC Hoa Xanh

20.000₫

GNY: 22.000₫

15%
Đĩa sâu 508VC Hoa Xanh

Đĩa sâu 508VC Hoa Xanh

17.000₫

GNY: 20.000₫

12%
Đĩa sâu 507VC Hoa Xanh

Đĩa sâu 507VC Hoa Xanh

14.000₫

GNY: 16.000₫

14%
Bát tô 806VC Hoa Xanh

Bát tô 806VC Hoa Xanh

18.000₫

GNY: 21.000₫

9%
Bát tô 807VC Hoa Xanh

Bát tô 807VC Hoa Xanh

20.000₫

GNY: 22.000₫

14%
Bát tô 808VC Hoa Xanh

Bát tô 808VC Hoa Xanh

25.000₫

GNY: 29.000₫

12%
Bát tô 809VC Hoa Xanh

Bát tô 809VC Hoa Xanh

35.000₫

GNY: 40.000₫

20%
Đĩa nước chấm 101VC Hoa Xanh

Đĩa nước chấm 101VC Hoa Xanh

4.000₫

GNY: 5.000₫

14%
Bát chấm 306VC Hoa Xanh

Bát chấm 306VC Hoa Xanh

6.000₫

GNY: 7.000₫

17%
Bát chấm 307VC Hoa Xanh

Bát chấm 307VC Hoa Xanh

5.000₫

GNY: 6.000₫

18%
Bát cơm 106VC Hoa Xanh

Bát cơm 106VC Hoa Xanh

9.000₫

GNY: 11.000₫

17%
Bát cơm 999VC Hoa Xanh

Bát cơm 999VC Hoa Xanh

10.000₫

GNY: 12.000₫

10%
Đĩa xoài 2012CQ Hoa Tím

Đĩa xoài 2012CQ Hoa Tím

38.000₫

GNY: 42.000₫

12%
Đĩa xoài 2010CQ Hoa Tím

Đĩa xoài 2010CQ Hoa Tím

23.000₫

GNY: 26.000₫

10%
Đĩa phíp 610CQ Hoa Tím

Đĩa phíp 610CQ Hoa Tím

27.000₫

GNY: 30.000₫

10%
Đĩa phíp 609CQ Hoa Tím

Đĩa phíp 609CQ Hoa Tím

27.000₫

GNY: 30.000₫

12%
Đĩa phíp 608CQ Hoa Tím

Đĩa phíp 608CQ Hoa Tím

22.000₫

GNY: 25.000₫

10%
Đĩa phíp 607CQ Hoa Tím

Đĩa phíp 607CQ Hoa Tím

18.000₫

GNY: 20.000₫