Đức Huy Plaza

Quạt điều hòa

22%
Quạt điều hòa Sunhouse SHD7722

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7722

4.590.000₫

GNY: 5.850.000₫

17%
Quạt điều hòa Sunhouse SHD7720

Quạt điều hòa Sunhouse SHD7720

4.390.000₫

GNY: 5.290.000₫

13%
Quạt điều hòa Kangaroo KG50F10

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F10

3.490.000₫

GNY: 3.990.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-10000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-10000A

10.080.000₫

GNY: 12.600.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-9000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-9000A

8.800.000₫

GNY: 11.000.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-7000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-7000A

8.392.000₫

GNY: 10.490.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-06000B

Quạt điều hòa Daikio DKA-06000B

6.080.000₫

GNY: 7.600.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-06000A

Quạt điều hòa Daikio DKA-06000A

5.440.000₫

GNY: 6.800.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DK-4500D

Quạt điều hòa Daikio DK-4500D

5.280.000₫

GNY: 6.600.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DK-5000D

Quạt điều hòa Daikio DK-5000D

5.200.000₫

GNY: 6.500.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-3500B

Quạt điều hòa Daikio DKA-3500B

7.040.000₫

GNY: 8.800.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DK-2500B

Quạt điều hòa Daikio DK-2500B

5.712.000₫

GNY: 7.140.000₫

20%
Quạt điều hòa Daikio DKA-01500B

Quạt điều hòa Daikio DKA-01500B

4.200.000₫

GNY: 5.250.000₫

23%
Quạt điều hòa Daikio DK-800A

Quạt điều hòa Daikio DK-800A

2.290.000₫

GNY: 2.990.000₫

15%
Quạt điều hòa Kangaroo KG50F46N

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F46N

8.190.000₫

GNY: 9.690.000₫

15%
Quạt điều hòa Kangaroo KG50F38

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F38

5.890.000₫

GNY: 6.900.000₫

18%
Quạt điều hòa Kangaroo KG50F36

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F36

5.590.000₫

GNY: 6.790.000₫

17%
Quạt điều hòa Kangaroo KG50F24

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F24

6.580.000₫

GNY: 7.920.000₫

14%
Quạt điều hòa Kangaroo KG50F22

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F22

5.990.000₫

GNY: 6.990.000₫

16%
Quạt điều hòa Kangaroo KG50F12

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F12

3.590.000₫

GNY: 4.290.000₫

18%
Quạt điều hòa Kangaroo KG50F40

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F40

6.590.000₫

GNY: 7.990.000₫

13%
Quạt điều hòa Kangaroo KG50F50

Quạt điều hòa Kangaroo KG50F50

6.090.000₫

GNY: 6.990.000₫