Đức Huy Plaza

Tủ lạnh Panasonic

2%
Tủ Lạnh Panasonic inverter 306 lít TV341BPKV

Tủ Lạnh Panasonic inverter 306 lít TV341BPKV

11.390.000₫

GNY: 11.590.000₫

3%
Tủ Lạnh Panasonic inveter 268 Lít TV301VGMV

Tủ Lạnh Panasonic inveter 268 Lít TV301VGMV

10.290.000₫

GNY: 10.590.000₫

9%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN

15.590.000₫

GNY: 17.090.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320QSVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320QSVN

11.390.000₫

GNY: 12.990.000₫

9%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

14.490.000₫

GNY: 15.990.000₫

10%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351GPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351GPKV

12.590.000₫

GNY: 13.990.000₫

13%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601VGKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ601VGKV

34.900.000₫

GNY: 39.900.000₫

13%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN

13.990.000₫

GNY: 16.090.000₫

12%
Tủ Lạnh Panasonic TV301BPKV

Tủ Lạnh Panasonic TV301BPKV

9.690.000₫

GNY: 10.990.000₫

18%
Tủ Lạnh Panasonic TV261APSV

Tủ Lạnh Panasonic TV261APSV

7.290.000₫

GNY: 8.890.000₫

19%
Tủ Lạnh Panasonic TV341VGMV

Tủ Lạnh Panasonic TV341VGMV

11.590.000₫

GNY: 14.290.000₫

6%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 589 lít NR-F603GT-X2

Tủ lạnh Panasonic Inverter 589 lít NR-F603GT-X2

65.990.000₫

GNY: 69.990.000₫

7%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN

15.690.000₫

GNY: 16.890.000₫

7%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 420 lít NR-BX471WGKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 420 lít NR-BX471WGKV

19.190.000₫

GNY: 20.590.000₫

8%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít NR-BX471GPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 417 lít NR-BX471GPKV

18.490.000₫

GNY: 20.090.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421GPKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421GPKV

16.290.000₫

GNY: 18.290.000₫

9%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 380 lít NR-BX421WGKV

Tủ lạnh Panasonic Inverter 380 lít NR-BX421WGKV

16.990.000₫

GNY: 18.590.000₫

11%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410GKVN

Tủ lạnh Panasonic Inverter 368 lít NR-BX410GKVN

17.390.000₫

GNY: 19.590.000₫

12%
Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN